Welkom op Hoekse Lijn.nl. Hier vindt u het laatste nieuws over deze spoorlijn tussen Schiedam Centrum en Hoek van Holland Strand.

Kamerlid stelt vragen over Hoekse Lijn

Afgelopen maandag heeft kamerlid Gijs van Dijk van de PvdA vragen gesteld aan de staatssecretaris van infrastructuur Stientje van Veldhoven over de vertraging van de ombouw van de Hoekse Lijn naar een metrolijn. Deze vragen gaan over de gewerkte verwachting, uitstel, overlast, expertise, belangenverstrengeling en geheimhouding.

 1. Kent u het artikel ‘Hoekse Lijn pas in maart of april gereed’ in “Metro Nieuws” van 5 december?
 2. Hoe verklaart u dat de ombouw van de Hoekse Lijn, ondanks de jarenlange voorbereiding, niet in september jl. is gaan rijden zoals de reizigers en betrokken gemeenten en vooral reizigers was voorgespiegeld?
 3. Klopt het dat de in juli bekend gemaakte datum van februari 2018 niet gehaald wordt? Zo ja, waarom is ook die nieuwe datum niet haalbaar? Wanneer gaat de metro nu eindelijk rijden?
 4. Deelt u onze mening dat het tijdelijk vervoer met bussen die in de spits bomvol zitten, waarbij de reizigers moeten staan en de bussen vaak vast komen te staan in de files op de A20, grote overlast oplevert voor de reizigers die aangewezen zijn op het openbaar vervoer?
 5. Hoe zijn de lessen van het eerder uitlopen van ombouwprojecten van spoorlijnen naar Light rail zoals bij de Randstadrail, meegenomen in de planning van het project van de Hoekse Lijn?.
 6. Hoe kan het zijn dat beveiligingssoftware niet op tijd klaar was en dat er nog kabels en leidingen toch niet goed in kaart blijken te zijn?
 7. Wie is bestuurlijk verantwoordelijk voor deze enorme vertraging en aan welk gremium dient er verantwoording te worden afgelegd? Welke rol heeft u als systeemverantwoordelijke en verstrekker van de Brede Doeluitkering Verkeer en Vervoer aan de metropoolregio?
 8. Deelt u onze mening dat het onwenselijk is dat de Metropoolregio (MRDH) als de vervoerautoriteit het aanbestedende bestuursorgaan is, waarin tot voor kort de Rotterdamse wethouder verkeer en vervoer als portefeuillehouder Openbaar Vervoer van de MRDH optrad, maar diezelfde wethouder met zijn pet als Rotterdamse wethouder verantwoordelijk was voor de rol van opdrachtgever namens de gemeente Rotterdam?
 9. Waarom is het rapport met de second opinion van AT Osbourne strikt geheim verklaard? Bent u niet van mening dat de inwoners als belastingbetalers en reizigers kunnen zien waarom deze grote vertraging is opgetreden en wat eraan gedaan wordt om de Hoekse Lijn zo snel mogelijk in gebruik te nemen? Kunt u vanuit uw bestuurlijke verantwoordelijkheid een oordeel geven over het geheim verklaren van de second opinion?
 10. Klopt het dat vanuit de bestuurlijke overeenkomst van december 2014 de gemeente Rotterdam verantwoordelijk is voor de extra kosten die de grote uitloop van het project met zich meebrengt? Waar verwacht u dat deze meerkosten financieel op neer zullen komen?

Eind december is er duidelijkheid of de metro in februari 2018 gaat rijden.

Oplevering Hoekse Lijn mogelijk weer vertraagd - Eind december duidelijkheid

De kans is aanwezig dat de oplevering van de Hoekse Lijn pas in maart of april 2018 zijn en niet in februari 2018. Dat zeggen diverse bronnen tegen Metro. Daarmee dreigt voor de tweede keer uitstel van de oplevering. In juli werd bekend dat door diverse tegenvallers de oorspronkelijke planning van september 2017 niet gehaald zou worden.

Een woordvoerder van het projectbureau Hoekse Lijn heeft tegen de WOS laten weten dat er eind december duidelijkheid komt of de metro in februari 2018 gaat rijden. Het is wel vrijwel zeker dat de oplevering eerder in het eind van februari is dan aan het begin.

Reizigers zijn dus nog tot zeker eind februari afhankelijk van het vervangd vervoer. Echter wordt er geklaagd dat deze te weinig rijden en overvol zijn waardoor mensen in het gangpad moeten staan.

Toegangspoortjes waarschijnlijk nog niet in gebruik

De toegangspoortjes op de nieuwe metrostations van de Hoekse Lijn waar reizigers moeten in- en uitchecken zijn naar verwachting niet in februari gereed. Een woordvoerster van het projectbureau Hoekse Lijn liet het volgende weten aan het AD.

De poortjes werken nog niet naar behoren. Het is een nieuw type dat meer testtijd nodig heeft. De verwachting is dat dit in februari nog niet gereed is. Maar ze kunnen later wel ieder moment geplaatst worden. Wel zijn onlangs de paaltjes geplaatst zodat reizigers kunnen in- en uitchecken.

Dit bekent dus dat iedereen straks het perron kan betreden, ook zonder geldig vervoersbewijs en dus de kans op zwartrijders groter wordt. Het is nog niet bekend of hiertegen extra maatregelen getroffen worden.

Oorspronkelijk was het de bedoeling dat de Hoekse Lijn in september in gebruik genomen worden. Dat is in juli uitgesteld naar februari 2018. De precieze datum is echter nog steeds niet bekend. Ze verwachten rond de Kerst de knoop hiervoor door te hakken.

Metrostation Vlaardingen Centrum met het nieuwe fietspad
Metrostation Vlaardingen Centrum met het nieuwe fietspad

Second opinion vertraging ombouw Hoekse Lijn geheim

De Metropoolregio Rotterdam Den Haag heeft opdracht gegeven aan bureau AT Osborne uit Baarn om een second opinion uit te voeren op de planning van het project Hoekse Lijn. Het rapport met de analyse, conclusies en aanbevelingen is inmiddels aangeboden aan de betrokken gemeentes, onder geheimhouding. Het rapport wordt niet publiekelijk gedeeld.

De reden dat dit rapport niet openbaar gemaakt wordt, is dat het op dit moment niet opweegt tegen het financieel belang van de gemeente Rotterdam en ter voorkoming van onevenredige bevoordeling of benadeling van derden en onevenredige benadeling van de gemeente Rotterdam zelf. Ook kan het het traject van de Hoekse Lijn nadelig beïnvloeden.

Deze week testritten, proefrijden vanaf 17 november

Deze week zullen er weer testritten plaatsvinden op de Hoekse Lijn. Het verschil met de tests in augustus is dat tests met hoge snelheid zijn.

Net als bij vorige test in augustus wordt er vrijdag (20 oktober) weer een metrovoertuig naar station Maassluis Steendijkpolder gebracht om vanuit hier te gaan proefrijden. Het verschil met vorige keer is dat we de baan nu met hogere snelheden gaan testen.

-- Woordvoerster projectbureau Hoekse Lijn (AD 18 oktober 2017)

Daarna breekt er weer een periode van afbouwen aan. Hieronder vallen ontvangstruimten, de ruimte voor bestuurders, het aanleg van schouwpaden en taludverbreding.

Vanaf 17 november staat er weer een periode van testen gepland, de dynamische testen.

Zeg maar het échte proefrijden. Wij noemen dat dynamisch testen. Dat betekent dat we over de hele baan gaan rijden, zodat we het hele traject goed in beeld krijgen. De intensiteit van testen wordt alsmaar verhoogd.

Metro's bij station Hoek van Holland Haven
Metro's bij station Hoek van Holland Haven

Extra themavergadering spoorverlenging Hoekse Lijn dinsdag 10 oktober

De gebiedscommissie en geïnteresseerde bewoners worden op dinsdagavond 10 oktober bijgepraat over het voorlopig ontwerp van de buitenruimte van de spoorverlenging
Hoekse Lijn.

De gemeente heeft het voorlopig ontwerp van twee inrichtingsplannen klaar. Medewerkers van de gemeente vertellen over de inpassing van het spoor in de duinen, de inrichting van de veilige oversteekplaatsen voor auto's, fietsers en voetgangers bij de Strandweg en Strandboulevard, en de recreatieve routes en verbindingen langs en over de spoorlijn.

Iedereen is van harte welkom bij deze interessante bijeenkomst.

Dinsdag 10 oktober van 19:30 uur tot 21:30 uur, inloop vanaf 19:15 uur.

De Hoekstee, Mercatorweg 50, Hoek van Holland

Impressie van het (omstreden) kruispunt aan de Strandweg Hoek van Holland
Impressie van het (omstreden) kruispunt aan de Strandweg Hoek van Holland - Projectbureau Hoekse Lijn

Vertraging ombouw Hoekse Lijn door onervarenheid Bombardier

Onlangs zijn door het projectbureau Hoekse Lijn vragen beantwoord die zijn ingediend door de PvdA en VVD van Maassluis op 6 juli jl. Dit was naar aanleiding van het nieuws dat de ombouw tot metrolijn met 5 maanden is vertraagd tot februari 2018.

Hierin vragen de partijen zich af waarom de forse vertraging deels aan de beveiligingssoftware ligt die door Bombardier wordt ontwikkeld. Het projectbureau antwoord hierop met het volgende:

De omgebouwde Hoekse Lijn gaat onderdeel uitmaken van het metronetwerk van Rotterdam. Hiernaast blijft goederenvervoer op de lijn mogelijk tot Vlaardingen. De veiligheid wordt gegarandeerd door het spoorbeveiligingssysteem zoals dat in het metronetwerk van RET wordt toegepast en dat zich in de afgelopen jaren heeft bewezen als extreem betrouwbaar. Dit veiligheidssysteem heeft unieke specificaties en wordt door deskundigen als relatief complex in zijn soort getypeerd. Voor de Hoekse Lijn wordt de spoorbeveiliging gerealiseerd door Bombardier, voor wie dit systeem nieuw is en dus ontwikkeld moet worden. De software komt in opeenvolgende versies (releases) beschikbaar en wordt uitgebreid getest. Eén van de redenen van de vertraging is gelegen in het feit dat de eerste testresultaten tegenvielen. Uiteraard dient het beveiligingssysteem bewezen te voldoen aan alle vereisten voordat het kan worden vrijgegeven voor gebruik. Als het gaat om de gevolgen van de vertraging wordt wel degelijk gekeken naar alle contractuele afspraken, maar in deze fase ligt de prioriteit bij het zo snel mogelijk gereed krijgen van het spoorbeveiligingssysteem.

Momenteel worden de financiële consequenties van de uitloop naar februari 2018 in beeld gebracht. Tussen de MRDH en de gemeente Rotterdam, die in deze fase optreedt als opdrachtgever van het project, zijn afspraken gemaakt over de financiële risicoverdeling. Ook wordt een second opinion op het project uitgevoerd waar onder meer de verdere harding van de planning onderdeel van uitmaakt, zodat een meer nauwkeurige datum in februari kan worden afgegeven.

Vanaf deze maand tot en met januari 2018 wordt de gehele lijn getest. De snelheid van de metrovoertuigen wordt opgebouwd, de robuustheid wordt getest en diverse 'scenariotesten' worden uitgevoerd. In januari 2018 wordt gestart met het proefbedrijf; waarbij wordt gereden volgens de dienstregeling, maar zonder reizigers.

De beantwoording van de vragen zijn hier in te zien: PvdA, VVD.

Zaterdag 2 september gratis busvervoer Wereldhavendagen Rotterdam

Komende zaterdag 2 september reist u gratis op de Hoekse Lijn en maak u kans op VIP-kaarten voor het avondprogramma van de Wereldhavendagen. De RET zet in buslijnen 711, 712 en 713 van het vervangend vervoer Hoekse Lijn de OV-chipkaartapparatuur uit. Reizigers van deze buslijnen en buslijnen 714 en 156 maken ook kans op een VIP-arrangement tijdens het avondprogramma op zaterdag 2 september. Er worden namelijk vijf setjes van twee toegangskaarten onder de reizigers van het vervangend busvervoer verloot om hen te bedanken voor hun geduld tijdens de langere periode waarin de Hoekse Lijn wordt omgebouwd tot metrolijn.

Vanaf februari 2018 rijdt de metro op het traject van de Hoekse Lijn. Tot die tijd zal de RET meerdere maatregelen nemen om reizigers op dit traject tegemoet te komen.

De RET verloot vijf setjes van 2 toegangskaarten voor het Wereldhavendagen-feest in de Cruise Terminal op zaterdagavond 2 september 2017 onder reizigers van het vervangend vervoer Hoekse Lijn. Mail voor woensdag 30 augustus 2017 ‘VVHL VIP’ naar informatie@ret.nl om kans te maken op een setje toegangskaarten (de winnaars worden woensdag 30 augustus 2017 persoonlijk benaderd, over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd).

Start eerste testen met metrovoertuig op Hoekse Lijn en afbouw stations en metrobaan

De komende weken staan in het teken van de start van de eerste testen met een metrovoertuig op de Hoekse LIjn. En in september vindt de afbouw van de stations en metrobaan plaats. Wij willen als projectorganisatie omwonenden en weggebruikers ook wijzen op het feit dat in deze testfase de stroom op de bovenleiding komt te staan en dat er met regelmaat een metro over de overwegen wordt geleid. De metrobaan betreden is niet toegestaan en gevaarlijk!

Wat gaan we doen? 

Pré-Dynamisch testen 
De verwachting is dat de RET op donderdag 17 augustus start met het zogenaamde Pré-Dynamisch testen van de Hoekse Lijn. Dit zijn de eerste testen met een metrovoertuig dat met lage snelheid over het nieuwe traject van de Hoekse Lijn rijdt. Vooruitlopend hierop wordt het metrovoertuig zondag 13 augustus, getrokken door een diesellocomotief, naar metrostation Steendijkpolder gebracht. Bij het passeren van de overwegen zet de projectorganisatie verkeersregelaars in, omdat in deze testfase de spoorbomen nog niet werken. Het Pré-Dynamische testen is naar verwachting op zondag 10 september afgerond.

De volgende zaken worden getest tijdens het Pré-Dynamisch testen:

 • De interactie tussen spoor/bovenleiding en metrovoertuig.
 • De baanvaksnelheidstesten (tot maximaal 40 km/uur).
 • Positie tussen metrovoertuig en perron (Is bijvoorbeeld de perronhoogte goed).

Kortsluitproeven
De komende weken wordt voor de testfase de stroom op de bovenleiding gezet. Als de stroom op de bovenleiding staat, gaan we zogenaamde kortsluitproeven uitvoeren. Tijdens de kortsluitproef wordt er kortstondig – ongeveer 5 minuten - spanning op de baan gezet. Deze testen worden ‘s nachts uitgevoerd. Op de verkeersovergangen is, op het moment van de kortsluitproef, een verkeersregelaar aanwezig om het verkeer dat wil passeren even tegen te houden (duur is max. 5 min). Dit in verband met de veiligheid. 

Afbouw baan en stations
Als de eerste testen zijn afgerond, volgt in de maand september de afbouw van de metrobaan en de metrostations van de Hoekse Lijn. Deze werkzaamheden bestaan onder andere uit:

 • Het aanleggen van de zogenaamde schouwpaden aan beide zijden van het spoor.
 • Het op de definitieve plaats leggen van kabels en leidingen.
 • Verbreding van het talud. Op een aantal locaties op het traject is dit noodzakelijk. Aanbrengen van het gekleurde glas op de stations, ter hoogte van de abri’s. 
 • Het afwerken van de verblijfsruimte van de bestuurders op de metrostations.
 • Als laatste werk, worden eind september alle bouwmaterialen opgeruimd. Als alle bouwwerkzaamheden zijn afgerond, kan een begin worden gemaakt met het test- en proefbedrijf dat februari 2018 moet zijn afgerond. 

Planning
Weersinvloeden en andere onvoorziene omstandigheden kunnen het werk verstoren, wat mogelijk kan leiden tot verschuivingen in de planning.

Voor meer informatie over de werkzaamheden kunt u contact opnemen met Marco Bekker via telefoonnummer: 010 489 4334 of via e-mail: ahm.bekker@rotterdam.nl.

RET 1 uur is in sommige gevallen goedkoper dan op saldo reizen

Vorige week stond er in de Telegraaf een artikel over Rico Vossen, een reiziger van de Hoekse Lijn, die teveel betaalde voor het gebruik maken van het vervangend busvervoer van de Hoekse Lijn.

Toen de NS nog reed op de Hoekse Lijn had Rico Vossen een NS-dalabonnement voor 99 euro per maand. Volgens de RET had hij voor het vervangende busvervoer en de metro een 6-sterrenabonnement van 235 euro nodig.

Het advies voor een 6-sterrenabonnement blijkt verkeerd. Ik heb uitgezocht dat ik kan reizen op een 3-sterrenabonnement van 118 euro.

Ook met de OV-chipkaart is het in sommige gevallen duurder. Een enkele reis van Hoek van Holland Haven naar Schiedam Centrum kost met de OV-chipkaart 3,76 euro en duurt normaal 27 minuten. Je kan echter ook bij de bussen en trams van de RET een RET 1 uur kopen. Dit is een wegwerp OV-chipkaart dat 3 euro kost en is een uur geldig in bussen, trams en metro’s van de RET. Dus de reiziger betaald bij elke reis van Hoek van Holland Haven naar Schiedam Centrum 0,76 euro teveel. Dit verschil wordt nog groter als je bijvoorbeeld naar Zuidplein reist (55 minuten). Met de OV-chipkaart kost dit 5,42 euro, dat is 2,42 euro meer dan het kaartje.

Naast RET 1 uur, is het ook mogelijk RET 2 uur te kopen voor 3,50 euro. Deze is dan 2 uur geldig. Deze kunt u ook laden op een persoonlijke en anonieme OV-chipkaart.

Volgens mij speelt dit probleem niet alleen bij de Hoekse Lijn, maar ook in andere regio’s. Met een OV-chipkaart is het in sommige gevallen duurder om te reizen dan met een wegwerp OV-chipkaart. Waarschijnlijk komt dit doordat je met de OV-chipkaart per kilometer betaald (bij de RET is dat 0,137 euro met een basistarief van 0,89 euro) en RET 1 uur is 3 euro ongeacht hoe lang de afstand is. Als het maar binnen een uur te reizen valt. Aangezien de Hoekse Lijn 24 kilometer lang, lopen de bedragen per halte snel op.

Tarieventabel voltarief 2017

De RET heeft tegen de Telegraaf gezegd dat het uit veiligheidsoverwegingen proberen zo weinig mogelijk contant geld op de bus te hebben. De reiziger heeft excuses gekregen voor het verkeerde abonnementsadvies.

De Rotterdamse VVD heeft inmiddels vragen gesteld aan het college van Rotterdam waarom de reiziger op kosten wordt gejaagd en wilt dat het geld terug gaat naar de reiziger.