Kamerlid stelt vragen over Hoekse Lijn

Afgelopen maandag heeft kamerlid Gijs van Dijk van de PvdA vragen gesteld aan de staatssecretaris van infrastructuur Stientje van Veldhoven over de vertraging van de ombouw van de Hoekse Lijn naar een metrolijn. Deze vragen gaan over de gewerkte verwachting, uitstel, overlast, expertise, belangenverstrengeling en geheimhouding.

  1. Kent u het artikel ‘Hoekse Lijn pas in maart of april gereed’ in “Metro Nieuws” van 5 december?
  2. Hoe verklaart u dat de ombouw van de Hoekse Lijn, ondanks de jarenlange voorbereiding, niet in september jl. is gaan rijden zoals de reizigers en betrokken gemeenten en vooral reizigers was voorgespiegeld?
  3. Klopt het dat de in juli bekend gemaakte datum van februari 2018 niet gehaald wordt? Zo ja, waarom is ook die nieuwe datum niet haalbaar? Wanneer gaat de metro nu eindelijk rijden?
  4. Deelt u onze mening dat het tijdelijk vervoer met bussen die in de spits bomvol zitten, waarbij de reizigers moeten staan en de bussen vaak vast komen te staan in de files op de A20, grote overlast oplevert voor de reizigers die aangewezen zijn op het openbaar vervoer?
  5. Hoe zijn de lessen van het eerder uitlopen van ombouwprojecten van spoorlijnen naar Light rail zoals bij de Randstadrail, meegenomen in de planning van het project van de Hoekse Lijn?.
  6. Hoe kan het zijn dat beveiligingssoftware niet op tijd klaar was en dat er nog kabels en leidingen toch niet goed in kaart blijken te zijn?
  7. Wie is bestuurlijk verantwoordelijk voor deze enorme vertraging en aan welk gremium dient er verantwoording te worden afgelegd? Welke rol heeft u als systeemverantwoordelijke en verstrekker van de Brede Doeluitkering Verkeer en Vervoer aan de metropoolregio?
  8. Deelt u onze mening dat het onwenselijk is dat de Metropoolregio (MRDH) als de vervoerautoriteit het aanbestedende bestuursorgaan is, waarin tot voor kort de Rotterdamse wethouder verkeer en vervoer als portefeuillehouder Openbaar Vervoer van de MRDH optrad, maar diezelfde wethouder met zijn pet als Rotterdamse wethouder verantwoordelijk was voor de rol van opdrachtgever namens de gemeente Rotterdam?
  9. Waarom is het rapport met de second opinion van AT Osbourne strikt geheim verklaard? Bent u niet van mening dat de inwoners als belastingbetalers en reizigers kunnen zien waarom deze grote vertraging is opgetreden en wat eraan gedaan wordt om de Hoekse Lijn zo snel mogelijk in gebruik te nemen? Kunt u vanuit uw bestuurlijke verantwoordelijkheid een oordeel geven over het geheim verklaren van de second opinion?
  10. Klopt het dat vanuit de bestuurlijke overeenkomst van december 2014 de gemeente Rotterdam verantwoordelijk is voor de extra kosten die de grote uitloop van het project met zich meebrengt? Waar verwacht u dat deze meerkosten financieel op neer zullen komen?

Eind december is er duidelijkheid of de metro in februari 2018 gaat rijden.